Zorgbeleid

Zorgbeleid

Van harte welkom op de website van GO! basisschool De Schtakist. Wie kiest voor onze school, kiest voor degelijk onderwijs. In onze school is iedereen welkom. Hier kan je kind gelukkig opgroeien en wordt het met de beste zorgen omringd. Kinderen krijgen inspraak en voelen zich betrokken. Gelukkige kinderen gaan graag naar school. Ze voelen zich thuis en leren graag iets bij. Zo krijgt je kind de beste kansen om goed te leren.

Wij zijn een school waar de totale persoonlijkheidsontwikkeling van je kind belangrijk is. Het verwerven van kennis, het ontwikkelen van vaardigheden en technieken, het vormen van attitudes, zowel op sociaal en emotioneel, als op cultureel, creatief en psychomotorisch vlak, zijn onontbeerlijk voor de ontwikkeling van ieder kind. Op vaste tijden en telkens wanneer het nodig is, in het belang van het kind, komen we met het CLB samen om een individuele leerlingenbegeleiding te verzekeren. Problemen worden onmiddellijk aangepakt. Wij wachten niet op een oudercontact om de ouders op de hoogte te brengen als er echte problemen opgemerkt worden. Ieder personeelslid staat steeds klaar om onze leerlingen, jullie kinderen, te behandelen als een VIP, een Veelzijdige Intelligente Persoonlijkheid. Wij bieden onderwijs met 3 H’s, wij bieden onderwijs voor hoofd, hart en handen.Uw kind verdient kwaliteitsonderwijs!

We willen ook de school zijn waar je kind leert werken. We ijveren dus voor een degelijke voorbereiding op het secundair onderwijs. We vinden het belangrijk dat je kind voorbereid wordt op verder studeren. Leren leren, taken plannen, informatie opzoeken en zelfstandig werken is enorm belangrijk voor de verdere studieloopbaan van je kind. Door middel van hoeken- en contractwerk oefent je kind deze vaardigheden en attitudes.

De Schatkist is een school met eigentijdse werkvormen. Een moderne school volgt de nieuwste onderwijsmethodes. De leerkrachten scholen zich regelmatig bij en de leeromgeving passen we steeds aan om je kind het allerbeste te geven. De vernieuwde werkvormen verhogen de betrokkenheid van je kind bij de lessen en zorgen voor betere leerresultaten.

Als basisschool van het GO!, willen wij ook de school zijn waar jouw kind uniek is. Aangepaste klassen en klasdoorbrekend werken maken onderwijs op maat van je kind mogelijk. In onze basisschool bieden we kwaliteitsonderwijs op hoog niveau. Een hoog niveau is pas geloofwaardig wanneer je aan alle kinderen, op basis van hun mogelijkheden, het maximum hebt kunnen bieden en met hen het maximum hebt kunnen bereiken. Wij hebben aandacht voor de knappe leerling en bieden hem extra uitdagingen. Kinderen met problemen worden maximaal ondersteund.

Een school die je kind opvoedt tot een verantwoordelijke jongere … Samen afspraken maken en deze ook consequent naleven wordt bij ons hoog in het vaandel gedragen. Respect hebben voor elkaar in de ruimste zin, dit wil zeggen voor elkaars lichaam, eigendom, mening en cultuur. Zich hoffelijk en beleefd gedragen, zowel binnen als buiten de school is een streefdoel. Ook respect voor de natuur speelt een grote rol. Traditionele waarden zoals orde, tucht, beleefdheid en respect vinden wij heel voornaam. Een school die jouw kind sociaal vaardig maakt.

Onze zorgcoördinator legt even de praktijk uit:

Elke klasleerkracht doet aan eerstelijnszorg binnen de eigen klas, door gericht te differentiëren. Tijdens de uren contract- en hoekenwerk bijvoorbeeld trachten de leerkrachten oefeningen te voorzien op niveau van elk kind. Niet alleen tijdens deze specifieke werkvormen krijgen de leerlingen onderwijs op maat. De dagdagelijkse klaspraktijk is immers doordrongen van allerlei vormen van differentiatie.

Het zorgbeleid is uiteraard niet alleen het werk van de klastitularissen. Binnen onze school is er ook een zorgcoördinator en juf voor anderstalige nieuwkomers werkzaam. Zo komt de tweedelijnszorg op de proppen.

De acties die gepland en uitgevoerd zijn perfect uitgewerkt in ons GOK-plan waar vooral preventie-remediëring en taalvaardigheid extra in de verf gezet worden. Dit neemt echter niet weg dat ook de thema’s: diversiteit, socio-emotionele ontwikkeling, leerling- en ouderparticipatie, doorstroming en oriëntering aandacht krijgen.

In de lagere school hebben wij gekozen om zowel de eerste, tweede en derde graad te splitsen voor bepaalde vakonderdelen.

De zorgcoördinator werkt eveneens op 3 niveaus: coördinatie zorg op school , ondersteunen van leerkrachten en begeleiding van de leerkrachten.

De zorgcoördinator neemt initiatieven inzake de preventie en remediëring van ontwikkelings-en leerachterstanden en/of de begeleiding inzake socio-emotionele problemen en/of het gericht differentiëren in het curriculum.

Als een probleem niet opgelost geraakt, is een specifieke aanpak nodig. In onderlinge samenspraak met de zorgcoördinator wordt hulp aangeboden via het zorgteam (=directie, zorgcoördinator én CLB).
Het zorgteam speelt een ondersteunende rol op niveau van de leerlingen en leerkracht. Het specifieke probleem (noden en/of behoefte) wordt niet enkel besproken maar er wordt ook gezocht naar oorzaken/oplossingen.

Daarnaast ondersteunt zij het handelen van de leerkrachten en helpt zij, naast het opvolgen van alle acties, ook mee bij het uitvoeren van de acties die in basis en verhoogde zorg.

Ook is het van zéér groot belang dat de zorgcoördinator de ouders steeds onmiddellijk op de hoogte brengt bij eventuele problemen. Hier kan men duidelijk spreken van nauwe betrokkenheid en kunnen de ouders uitgenodigd worden tijdens een zorgoverleg of een individueel gesprek.

De zorgcoördinator is het aanspreekpunt van onze school voor de ouders wanneer er zich specifieke problemen voordoen. Zij is de schakel tussen de ouders, de klasleerkrachten, logopedisten, CLB, revalidatie…